Algemene voorwaarden & huishoudelijk reglement

1. Toepasselijkheid

Deze verkoopsvoorwaarden en eventuele bijzondere voorwaarden maken integrerend deel uit van de overeenkomst tussen partijen en zijn van toepassing op elk aanbod en alle leveringen tenzij dit vooraf schriftelijk anders is overeengekomen. De consument verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met deze algemene en bijzondere voorwaarden.

2. Inschrijving

De inschrijving is bindend, ongeacht de wijze van inschrijving. De inschrijving wordt bevestigd via een e-mail, met vermelding van de betalingsgegevens.
(Indien u geen bevestigingsmail heeft ontvangen is deze waarschijnlijk bij uw ongewenste mails terecht gekomen.)
Op dat ogenblik begint de herroepingstermijn voor de consument te lopen. De betaling van de inschrijving dient steeds te gebeuren binnen 30 dagen na inschrijving.

3. Herroepingsrecht

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de datum van inschrijving.

Annulaties moeten steeds digitaal gebeuren via mail (info@footfairplay.be) vóór het verstrijken van de hierboven vermelde termijn van veertien kalenderdagen. Wanneer de kennisgeving tijdig gebeurt, en het inschrijvingsgeld werd reeds betaald, wordt aan de consument voorgesteld om het betaalde bedrag te parkeren op het ’tegoed’ van de consument. Dat ’tegoed’ is onbeperkt geldig en wordt automatisch verrekend bij een volgende inschrijving.

De consument kan er ten alle tijden voor kiezen om het tegoed terugbetaald te krijgen.

Uitzondering

De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien.

Het herroepingsrecht kan door de consument niet worden uitgeoefend wanneer de uitvoering van de overeenkomst begonnen is voor het einde van de herroepingstermijn. M.a.w. indien de activiteit gepland staat binnen de veertien dagen na datum van de bestelling, is een herroeping van de bestelling zonder de betaling van een boete niet mogelijk.

Wanneer Footfairplay een kamp annuleert

Uiteraard wordt het inschrijvingsgeld terugbetaald wanneer Footfairplay genoodzaakt is een kamp te annuleren wegens te weinig inschrijvingen.

Gevolgen van laattijdige herroeping

In geval de consument laattijdig afziet van de bestelling, te weten na het verstrijken van de herroepingstermijn of indien de vakanties reeds een aanvang hebben genomen tijdens de herroepingstermijn, worden de volgende kosten aangerekend (zowel voor reeds betaalde activiteiten, als voor activiteiten die nog niet zijn betaald):

TermijnTe betalen zonder attestTe betalen met attest***
Binnen herroepings-termijn: tot 14 dagen na inschrijving*0 euro0 euro
Buiten herroepings -termijn: meer dan 3 weken voor aanvang kamp25 euro25 euro
Buiten herroepings- termijn: minder dan of gelijk aan 3 weken voor aanvang kampvolledig25 euro
uw kind is enkele dagen afwezig op kamp**(*)volledigkampprijs/aantal kampdagen
x aanwezige dagen + € 25

*Herroepingsrecht telt niet wanneer u annuleert 14 dagen voor aanvang van het kamp.
**Enkel wanneer uw kind minstens twee dagen afwezig is om medische redenen wordt er gedeeltelijk terugbetaald
***Doktersattesten dienen binnen de kampweek gemaild te worden naar info@footfairplay.be

4. Betalingsvoorwaarden

Alle facturen zijn betaalbaar op de zetel van de VZW Footfairplay in België.

Niet betalen op een eventuele vervaldag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de eisbaarheid van alle nog niet vervallen vorderingen mee. Eventuele gesloten verkopen mogen door ons in dit geval eveneens als ontbonden worden beschouwd met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % ten laste van de koper. Bij wanbetaling op de vervaldag brengt het onbetaald gedeelte van de vordering van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlsintrest op van 12 % te rekenen vanaf vervaldag. De enkele vertraging in betaling, hetzij van het geheel, hetzij van een gedeelte der vordering heeft zonder enige ingebrekestelling aanleiding tot betaling door de debiteur van een verhogingsbeding van 10 % op het onbetaald gebleven bedrag.

5. Klachten

Klachten betreffende de diensten moeten de VZW Footfairplay  binnen de acht (8) dagen na afloop van de activiteit bereiken met een gemotiveerde aangetekende brief of per mail naar info@footfairplay.be.  Bij gebreke aan een aangetekende brief of mail wordt de klacht geacht niet te bestaan en zal de VZW Footfairplay geen enkele vergoeding verschuldigd zijn.

6. Toepasselijke wet / geschillenregeling

Het Belgisch recht is van toepassing op dit contract. In geval van betwisting zijn de vredegerechten van het kanton van de maatschappelijke zetel of woonplaats van de verkoper, leverancier of dienstverlener, dan wel de rechtbanken van Brugge uitsluitend bevoegd.

7. Annulering door Footfairplay VZW

Wanneer Footfairplay vzw het kamp voor de overeengekomen startdatum annuleert, en dit omwille van overmacht, uitzonderlijke weersomstandigheden, of waar de vereiste minima niet werden behaald, dan wordt de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Onder overmacht wordt verstaan: abnormale en onvoorziene weersomstandigheden, rampen en/of beslissingen die door de overheid opgelegd worden waardoor de kampen niet kunnen doorgaan. Bij een dergelijke annulering heeft de klant recht op de volledige terugbetaling van zijn kampfactuur. Verdere schadevergoedingen worden niet uitgekeerd. Annuleert Footfairplay het kamp om andere redenen dan hierboven vermeld, dan wordt tevens een passende schadeloosstelling voorzien.

8. Aansprakelijkheid

De organisatie Footfairplay vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies/diefstal, materiële schade en blessures opgelopen buiten de stageuren.

9. Gedragscode spelers

 1. Spelers moeten tenminste 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig zijn om dan stipt op het begin uur van de training op het veld te staan.
 2. De deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen trainingskledij en eventuele sportartikelen. Zorg er dus voor dat alle kledingstukken en andere artikelen (bv. bidons) van initialen of naam voorzien zijn.
 3. Voetbalschoenen met ijzeren studs worden niet toegelaten.
 4. Spelers behandelen het materiaal (ballen, potjes, goals, …) van de organisatie Footfairplay vzw met respect . Indien het materiaal moedwillig wordt beschadigd, zal de deelnemer gehouden zijn de schade te vergoeden.
 5. De deelnemers zorgen ervoor dat de kleedkamers steeds ordelijk en proper worden achtergelaten.
 6. Spelers hanteren een positieve houding tegenover elkaar en tegenover het trainersteam.

10. Foto’s en videomateriaal

De organisatie Footfairplay vzw behoudt het recht om foto- en beeldmateriaal van de trainingen, voetbalkampen en events te publiceren.

Door de inschrijving verklaren de deelnemers en hun ouders zich uitdrukkelijk akkoord dat Footfairplay vzw deze foto’s en video’s mogen gebruiken en verspreiden uitsluitend ter promotie van hun eigen doeleinden.

Tijdens de stage worden er foto’s en beeldopnamen gemaakt ten behoeve van promotiemateriaal zowel in de reële als in de virtuele wereld. Mocht u toch bezwaar hebben tegen het gebruik van dit beeldmateriaal, verzoeken wij u uitdrukkelijk dit te melden via een mailtje naar info@footfairplay.be

11. Dieet / allergie / medicijnengebruik

Volg je een speciaal dieet of heb je bepaalde allergieën ? Vul op het inschrijvingsformulier wel alles in wat je weet over het dieet en/of allergie.
Loopt er tijdens de stage iets mis doordat u ons dit niet meegedeeld heeft, dan is dit op eigen verantwoordelijkheid.

Indien een deelnemer medicijnen gebruikt en dit bij inschrijving heeft gemeld, dient u deze bij aanvang van de kampweek af te geven aan de begeleiders samen met een duidelijk doseringsschema. Voor medicijnen die niet aan de begeleiders worden afgeven zijn wij niet verantwoordelijk.

12. Verloren voorwerpen

Verloren voorwerpen worden na afloop van de stage door de organisatie Footfairplay vzw collectief afgegeven op de trainingslocatie.
13. Huishoudelijk reglement

 1. Uitgangspunt

 We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.

We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn: de winnaar is degene die ook kan omgaan met verlies.

We hebben altijd respect voor medesporters – begeleiders – trainers – lesgevers

We aanvaarden de ander zoals hij/zij is en discrimineren niet op gebied van huidskleur, geloof, seksuele geaardheid, culturele achtergrond, uiterlijk, prestaties en dergelijke.

We schelden, treiteren, pesten en roddelen niet.

We maken ons niet schuldig aan seksuele intimidatie en gebruiken geen enkele vorm van verbaal of lichamelijk geweld.

We blijven van elkanders spullen af, we houden de te gebruiken sportinfrastructuur en zijn omgeving proper.

Sport is er voor iedereen, niet enkel en alleen voor uitblinkers.

 1. Stiptheid

Je ben minstens 10 min ter plaatse voor de aanvang van de stage.

Bij elke afwezigheid verwittig je de organisatie van Footfairplay vzw

Wie meerdere dagen zonder geldige reden niet aanwezig is, kan geschrapt worden voor verdere deelname aan de stage.

 1. Het gebruik van verbaal geweld (schelden), pesten of het uiten van bedreigingen

Dit alles wordt niet getolereerd.

De trainers krijgen de instructie hier scherp op toe te zien.

Naar inzicht van de trainer, kan in geval van overtreding hiervan, met directe ingang overgegaan worden tot verwijdering van een deelnemer uit het sportcomplex tijdens een training.

Tijdens een stage kan de trainer in samenspraak met de organisatie van Footfairplay vzw een deelnemer de toegang tot de stage voor 1 of meerdere dagen weigeren en zelfs met onmiddellijke ingang verzoeken de stage verlaten nadat de ouders hiervan verwittigd worden.

 1. Het gebruik van lichamelijk geweld

Gebruik van lichamelijk geweld is vaak ook een overtreding van de wet, hiervoor geldt hetzelfde  als bij alle overige zaken die bij wet verboden zijn: (wapens, drugs, vuurwerk). Er wordt eventueel aangifte gedaan bij de politie.

De trainers krijgen de instructie hier scherp op toe te zien.

Naar inzicht van de trainer kan in geval van overtreding hiervan met directe ingang overgegaan worden tot verwijdering van de deelnemer uit het sportcomplex, tijdens een training of wedstrijd.

Tijdens de stage kan de trainer in samenspraak de organisatie van Footfairplay vzw een deelnemer de toegang tot de stage voor 1 of meerdere dagen te weigeren en zelfs met onmiddellijke ingang te stage te verlaten nadat de ouders hiervan verwittigd worden.

 1. Het gebruik van alcoholische dranken, doping en drugs

Dit wordt niet getolereerd.

De trainers krijgen de instructie hier scherp op toe te zien.

Naar inzicht van de trainer kan in geval van overtreding hiervan met directe ingang overgegaan worden tot verwijdering van een deelnemer uit het sportcomplex tijdens een training.

Tijdens een stage kan de trainer in samenspraak met de organisatie Footfairplay vzw een deelnemer de toegang tot de stage voor 1 of meerdere dagen weigeren en zelfs met onmiddellijke ingang verzoeken de stage te verlaten nadat de ouders hiervan verwittigd worden.

“De Footfairplay vzw is er echter steeds een van preventie en het oplossen van geschillen door positieve dialoog met elkaar. Uitsluiting is een stap die we steeds zullen trachten te vermijden. We werken met kinderen en stellen ons in alle omstandigheden kindvriendelijk en pedagogisch correct op…”

Met sportieve Groeten

Footfairplay